СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «АСОЦІАЦІЯ МОРСЬКИХ АГЕНТСТВ УКРАЇНИ»

 1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ МОРСЬКИХ АГЕНТСТВ УКРАЇНИ» (далі за текстом – Асоціація) є добровільним договірним неприбутковим об’єднанням морських агентств (морських агентів), яке не є господарським товариством чи підприємством, утворене та діє за галузевим принципом організації, відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про громадські об’єднання».

Діяльність Асоціації здійснюється згідно з вимогами законодавства України та цього Статуту.

1.2. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, може мати круглу печатку зі своїм найменуванням, символіку, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту.

1.3. Асоціація є неприбутковою організацією, яка утримується за рахунок внесків Членів Асоціації та інших надходжень, не заборонених законодавством.

1.4. Асоціація відповідно до рішень її керівних та виконавчих органів має право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, мати цивільні права та нести обов’язки, виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських та третейських судах. Держава, її органи та установи, Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та установ, Членів Асоціації. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення.

1.5. Асоціація, на підставі рішень Загальних зборів, має право створювати філії, представництва чи інші структурні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також виступати засновником та співзасновником неприбуткових організацій як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів.

1.6. Асоціація має повне найменування:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ МОРСЬКИХ АГЕНТСТВ УКРАЇНИ»;

англійською мовою – «ASSOCIATION OF MARITIME AGENCIES OF UKRAINE»;

а також скорочене найменування:

українською мовою – ГС «АМАУ»;

англійською мовою – «AMAU».

1.7. Місцезнаходження Асоціації та її Виконавчого органу: 65009, Україна, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вулиця Тіниста, 15.

1.8. Під символікою Асоціації розуміється її логотип, що одночасно є знаком для товарів, робіт та послуг Асоціації (далі за текстом – символіка), а також будь-які емблеми та знаки, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку.

1.9. Символіка Асоціації може використовуватися виключно Членами Асоціації у своїй діяльності, документах, бланках своїх організацій, транспортних засобах, виробах і друкарській продукції рекламного характеру поруч з власною символікою (логотипом). Використання символіки іншими особами може використовуватись відповідно до Положення про символіку, яке затверджується Загальними зборами.

1.10. Правовий захист символіки Асоціації здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.

1.11. Право власності Асоціації на символіку підтверджується зареєстрованим свідоцтвом на знак для товарів і послуг, виданим відповідно до законодавства України.

1.12. Асоціація створюється на невизначений строк.

1.13. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність Членів Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.

 1. Мета, завдання і предмет діяльності Асоціації

2.1. Асоціація створена з метою захисту прав і свобод та координації дій морських агентств України.

2.2. Завданням Асоціації є вирішення спільних проблем діяльності морських агентств України без права втручання в їх діяльність, прийняття управлінських рішень, на добровільному заснованому членстві об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги морського агентування в морських портах України, для здійснення самостійної та ініціативної діяльності, змістом якої є розробка та встановлення стандартів і правил діяльності морських агентів в морських портах України, уніфікація принципів такої діяльності, здійснення контролю за дотриманням вимог зазначених стандартів і правил Членами Асоціації, а також підвищенні ролі і авторитету морського агентування в суспільстві.

2.3. Предметом діяльності Асоціації є:

2.3.1. Захист професійних інтересів Членів Асоціації та представлення їх в органах державної влади і управління, професійних та міжнародних організаціях, вирішення спорів і конфліктів, надання юридичної допомоги.

2.3.2. Участь у розробці державними органами проектів законів та нормативних актів, що регулюють правовідносини при наданні послуг морськими агентами, а також сприяння у розробці прогресивних рішень у сфері морського агентування.

2.3.3. Реалізація завдань щодо вдосконалення правового регулювання, зниження адміністративних бар’єрів і спрощення процедур державного контролю в морських пунктах пропуску через державний кордон України.

2.3.4. Сприяння боротьбі з морськими правопорушеннями.

2.3.5. Підтримка високого рівня ділової етики та професійної поведінки серед морських агентів.

2.3.6. Попередження монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції.

2.3.7. Створення умов для ефективного функціонування ринку послуг в сфері торговельного мореплавства.

2.3.8. Розширення співробітництва між Членами Асоціації, створення рівних можливостей, встановлення та підтримка дружніх, партнерських зв’язків між Членами Асоціації, надання не заборонених законодавством послуг для Членів Асоціації та недопущення між ними недобросовісної конкуренції.

2.3.9. Захист інтересів Членів Асоціації у міжнародних організаціях, виконання представницьких функцій (перш за все, у Федерації національних асоціацій суднових брокерів і агентів (FONASBA) з повноваженнями професійного об’єднання морських агентств України), інтеграція у світовий ринок послуг морського агентування за рахунок діяльності у міжнародних організаціях, сприяння впровадженню в Україні міжнародних норм у сфері перевезення вантажів морем.

2.3.10. Входження у міжнародне інформаційне середовище у галузі зовнішньоекономічної діяльності, участь у міжнародних програмах спрощення стандартів та документації, що використовуються при перевезенні вантажів морем, включаючи електронний обмін даними.

2.3.11. Встановлення зв’язків із закордонними партнерами, участь у міжнародних ярмарках, виставках, пошук потенційних партнерів серед зарубіжних організацій та фірм для налагодження прямих контактів між ними та Членами Асоціації, залучення іноземних фахівців з окремих питань діяльності Асоціації.

2.3.12. Сприяння створенню національної системи підготовки, перепідготовки та атестації кадрів для діяльності у сфері морського агентування згідно з національними та міжнародними нормами, надання зацікавленим органам і особам рекомендацій з професійної підготовки морських агентів, підготовка фахівців з числа Членів Асоціації в закордонних спеціалізованих фірмах і організаціях.

2.3.13. Науково-методичне і правове забезпечення діяльності Членів Асоціації, надання Членам Асоціації допомоги в одержанні необхідної службової документації.

2.3.14. Дослідження ринків для розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв’язків і розробки відповідних проектів.

2.3.15. Надання Членам Асоціації аналітичної, довідково-методичної, кон’юнктурно-економічної, маркетингової інформації, інформації про українське і закордонне транспортне, зовнішньоторгове законодавство та інші нормативні акти, створення і підтримка власних інформаційних органів, видання бюлетенів, нормативно-довідкової і рекламної продукції з питань діяльності Асоціації та її Членів.

2.3.16. Проведення семінарів, нарад, конференцій з питань організації і практики агентської діяльності.

2.3.17. Вивчення, поширення та впровадження в діяльність Асоціації позитивного досвіду роботи її Членів і окремих працівників.

2.3.18. Лобіювання та захист прав і законних інтересів Членів Асоціації у процесі прийняття рішень на державному, галузевому та місцевому рівнях.

2.3.19. Розробка рекомендаційних ставок (тарифів) на послуги, які надаються морськими агентами в Україні у відповідності із міжнародною практикою, ринковими умовами та досвідом іноземних та вітчизняних фахівців у галузі торговельного мореплавства.

2.4. Асоціація може здійснювати іншу діяльність в інтересах її Членів, що не суперечить цьому Статуту та чинному законодавству України.

 1. Майно, кошти та забезпечення діяльності Асоціації

3.1. Джерелами формування майна та коштів Асоціації є:

 • вступні, членські та цільові внески;
 • пасивні доходи;
 • добровільні пожертвування;
 • безповоротна фінансова допомога;

надходження від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

3.2. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших цінностей створюваних або набутих Асоціацією, вартість яких відображається на її балансі. Майно Асоціації належить їй на праві власності. У власності Асоціації можуть бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

3.3. Порядок формування використання майна та коштів Асоціації визначається Статутом Асоціації та рішенням керівних органів Асоціації, у відповідності до чинного законодавства України. Контроль за їх надходженням та витраченням здійснює Ревізійною комісією, у разі її відсутності  – Правлінням.

3.4. Вступні, членські та цільові внески Членів Асоціації можуть здійснюватися у формі майна, виключне право на використання якого, у такому разі, буде належати Асоціації.

Розмір, порядок і форми сплати вступних та членських внесків визначаються і затвер джуються Загальними зборами Асоціації, а цільових – за рішенням Правління.

3.5. Внески Членів Асоціації здійснюються у валюті України та в іноземній валюті згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.6. Майнові активи та грошові кошти Асоціації можуть створюватись, а також набуватися на підставах, що не заборонені законодавством України, у тому числі у формі передачі майна на баланс Асоціації з балансу її Членів у рахунок вступних, членських і цільових внесків.

3.7. Фінансова діяльність Асоціації будується на підставі затвердженого Правлінням кошторису. Перевищення витрат чи економії з певної статті затвердженого кошторису виноситься на обговорення Правління для прийняття відповідного рішення з подальшим інформуванням усіх Членів Асоціації.

3.8. Виконавча Адміністрація Асоціації утримується за рахунок коштів Асоціації.

3.9. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

3.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

3.11. Учасники Асоціації, Члени Асоціації, її працівники (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), члени органів управління та інших пов’язаних з Асоціацією осіб не отримують прямих прибутків (дивідендів) від діяльності Асоціації.

3.12. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання.

 1. Права Асоціації

4.1. Для досягнення своє статутної мети та виконання завдань Асоціація має право:

4.1.1. Засновувати філії, представництва, центри та відокремлені підрозділи на території України і за кордоном, діяльність яких відповідає статутним цілям, принципам та предмету діяльності Асоціації та законодавству України.

4.1.2. Від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права, у тому числі права інтелектуальної власності, виконувати обов’язки, бути заявником, скаржником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах будь-якої юрисдикції.

4.1.3. Встановлювати та підтримувати ділові контакти, як в Україні, так і за її межами, з органами державної влади та управління, державними установами, юридичними та фізичними особами, незалежно від резидентної належності останніх, міждержавними, міжурядовими, міжнародними організаціями з питань, що віднесені до компетенції Асоціації.

4.1.4. Вчиняти будь-які правочини для реалізації статутних цілей та в інтересах Асоціації та її Членів, вчиняти будь-які інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4.1.5. Випускати необхідні інформаційні матеріали, пов’язані з діяльністю Асоціації.

4.1.6. Відряджати в межах України та за кордон своїх робітників, а також залучених для відрядження радників та консультантів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації.

4.1.7. У порядку, встановленому Національним банком України, відкривати та закривати рахунки Асоціації, її представництв і філій в банківських установах України, за кордоном, користуватись цими рахунками.

4.1.8. Вчиняти стосовно майна та коштів, що знаходяться у її власності, будь-які правочини, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

4.1.9. Надавати чи приймати благодійну, спонсорську допомогу, позики, позички, грошові пожертви, подарунки та інші доходи аналогічної форми.

4.1.10. Надавати дозволи на розміщення реклами у власних виданнях.

4.1.11. Надавати третім особам інформацію щодо своїх статутних цілей, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у сфері морського перевезення вантажів та морського агентування.

4.1.12. Здійснювати продаж (інші види розповсюдження) сувенірної продукції, інших товарів, виконувати роботи, надавати послуги, пов’язані з просуванням символіки Асоціації, а також такі, що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено Асоціацію, та що є тісно пов’язаними з її основною діяльністю.

4.1.13. Видавати в установленому порядку довіреності для представництва інтересів Асоціації у відповідних установах України та за її кордоном.

4.1.14. Використовувати свій логотип як знак для продукції (товарів, робіт, послуг) Асоціації та її Членів.

4.1.15. Передавати право на використання своєї символіки третім особам на договірних засадах згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.1.16. Реєструвати емблеми та знаки з метою їх подальшого використання у якості символіки Асоціації.

4.1.17. Висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації.

4.1.18. Представляти та захищати інтереси своїх Членів під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

4.1.19. Проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів Членів Асоціації.

4.2. Асоціація має й інші права, реалізація яких не забороняється чинним законодавством України.

 1. Члени Асоціації

5.1. Членами Асоціації можуть бути резиденти або нерезиденти України, а саме: юридичні особи, фізичні особи, фізичні особи-підприємці, що здійснюють діяльність у сфері морського агентування або торговельного мореплавства, які об’єднані спільністю інтересів, сплатили встановлені в Асоціації внески та занесені до Реєстру Членів Асоціації, схвалюють та підтримують мету і предмет діяльності Асоціації і виконують обов’язки, що на них покладені Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Асоціації, беруть участь в роботі Асоціації, виконують рішення Керівних органів Асоціації, та своєчасно сплачують членські внески.

5.2. Реєстр Членів Асоціації ведеться і актуалізується Виконавчою Адміністрацією Асоціації, у тому числі у вигляді електронного документа, що може розміщуватися на офіційному веб-сайті Асоціації.

5.3. Документом, що підтверджує факт перебування Члена Асоціації у складі Асоціації, є Свідоцтво, що випускається Асоціацією для Членів Асоціації, копія якого розміщується Виконавчою Адміністрацією Асоціації в Реєстрі Членів Асоціації.

5.4. Свідоцтво Члена Асоціації підписується Головою Правління Асоціації.

5.5. У Свідоцтві Члена Асоціації обов’язково має зазначатись статус Члена Асоціації.

5.6. Свідоцтво Члена Асоціації видається Виконавчою Адміністрацією Асоціації особисто Члену Асоціації, його представнику або надсилається Члену Асоціації поштовим відправленням протягом 15 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації та сплати ним встановлених в Асоціації внесків.

5.7. Свідоцтво Члена Асоціації діє протягом всього терміну його перебування у складі Асоціації за умови сплати Членом Асоціації передбачених в Асоціації внесків та виконання інших положень Статуту Асоціації.

5.8. Член Асоціації зобов’язаний зберігати власне Свідоцтво Члена Асоціації та запобігати його втраті або пошкодженню.

5.9. Членство в Асоціації набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації та сплати встановлених в Асоціації внесків.

5.10. Члени Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників у порядку, що встановлений цим Статутом.

5.11. Члени Асоціації перераховують їй кошти у вигляді таких грошових внесків:

5.11.1. «Вступний» – одноразове грошове перерахування, яке сплачується при вступі в Асоціацію;

5.11.2. «Членський» – грошове перерахування, що сплачується на виконання статутних завдань щорічно;

5.11.3. «Цільовий» – грошове перерахування, що сплачується у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм.

5.11.4. Розмір вступних, членських та цільових внесків визначається Правлінням Асоціації.

5.11.5. Вступні, членські та цільові внески у встановленому розмірі перераховується на поточний рахунок Асоціації в строки, визначені Правлінням Асоціації.

5.11.6. Рішення про встановлення пільгових розмірів вступного чи членського внесків, надання відстрочки або звільнення від сплати приймається Правлінням Асоціації.

5.12. Члени Асоціації мають право:

5.12.1. обирати, бути обраним та делегувати свого представника із штату компанії для обрання у статутні органи Асоціації;

5.12.2. брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації на Загальних зборах та голосуванні з правом одного вирішального голосу;

5.12.3. за погодженням з Головою Асоціації приймати участь у засіданнях Правління або інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;

5.12.4. виносити на розгляд Загальних зборів учасників Асоціації пропозиції з усіх питань діяльності Асоціації;

5.12.5. виносити на розгляд Загальних зборів учасників Асоціації пропозиції про обрання або відкликання окремих членів статутних органів Асоціації;

5.12.6. користуватися послугами Асоціації;

5.12.7. мати доступ до будь-якої інформації, що стосується діяльності Асоціації;

5.12.8. використовувати символіку Асоціації згідно з Положенням про символіку АМАУ.

5.12.9. користуватися інформацією, що надана Асоціацією.

5.13. Статуси в Асоціації

5.13.1. Асоціація за рішенням Правління може присвоїти окремим особам за їх згодою статус спостерігача чи інший особливий статус Асоціації.

5.13.2. Статус спостерігача може надаватися представникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних урядових та неурядових організацій, науково-дослідних та освітніх закладів, державних установ, засобів масової інформації, ділових та професійних асоціацій тощо, добровільна участь яких в Асоціації здійснюється за офіційним запрошенням Керівних органів Асоціації на безоплатній основі.

5.13.3. Спостерігачі Асоціації мають право за запрошенням Голови Правління або Виконавчої Адміністрації Асоціації бути присутніми на робочих засіданнях Керівних органів Асоціації та інших заходах Асоціації.

5.14. Члени Асоціації зобов’язані:

5.14.1. дотримуватися положень Статуту Асоціації;

5.14.2. активно сприяти виконанню статутних завдань Асоціації;

5.14.3. виконувати рішення Керівних органів Асоціації, якщо ці рішення не суперечать інтересам підприємства-члена Асоціації та/або не виходять за межі внутрішніх правил, розпорядку, звичаїв та/або Статуту підприємства-члена Асоціації;

5.14.4. активно приймати участь у заходах, що проводяться за рішеннями керівних органів Асоціації;

5.14.5. своєчасно вносити вступні, членські та цільові внески;

5.14.6. надавати керівним та виконавчим органам Асоціації інформацію, необхідну для вирішення окремих статутних питань, якщо ця інформація не є предметом комерційної таємниці та її надання не суперечить внутрішнім правилам, розпорядку, звичаям та/або Статуту підприємства-члена Асоціації;

5.14.7. надавати керівним та виконавчим органам Асоціації допомогу у виконанні їх повноважень.

5.15. Правила та порядок вступу та виходу з Асоціації.

5.17.1. Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ, зміна категорії членства і вихід з неї, форма Свідоцтва Члена Асоціації встановлюються рішеннями Правління Асоціації, що розміщуються на офіційному веб-сайті Асоціації.

5.17.2. Кожний Член Асоціації може добровільно вийти з Асоціації шляхом подання до Виконавчої Адміністрації письмової заяви, при цьому пояснювати причини виходу із Асоціації не обов’язково.

Датою добровільного виходу Члена Асоціації автоматично вважається дата, що зазначена у такій письмовій заяві.

Добровільний вихід не поширюється на Члена Асоціації, обраних на посаду Голови Правління Асоціації чи його заступника. Членство в Асоціації зазначених керівників припиняється з дня наступного за днем обрання нового Голови чи його заступника, або з дня припинення їх повноважень, в залежності яка дата настала раніше.

5.17.3. Добровільний вихід Члена з Асоціації здійснюється Виконавчою Адміністрацією Асоціації з обов’язковим повідомленням Правління Асоціації шляхом внесення відповідних відомостей в Реєстр Членів Асоціації та подальшим інформуванням Членів Асоціації.

5.17.4. Примусовий вихід (виключення) Члена з Асоціації здійснюється Виконавчою Адміністрацією Асоціації за рішенням Правління Асоціації шляхом внесення відповідних відомостей в Реєстр Членів Асоціації з подальшим інформуванням Загальних зборів Асоціації за наявності хоча б однієї з таких причин:

а) фактичне незнаходження Члена Асоціації за місцем його реєстрації, що підтверджується поштовою документацією двох різних поштових служб про повернення поштового відправлення у зв’язку з відсутністю адресата за місцезнаходженням;

б) порушення Членом Асоціації вимог Статуту і Правил Асоціації та/або інших внутрішніх нормативних документів Асоціації;

в) припинення або виключення з інших підстав Члена Асоціації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

г) виникнення заборгованості Члена зі сплати встановлених внесків перед Асоціацією більшої ніж півроку;

ґ) у випадку набрання законної сили рішенням судового органу про порушення Членом Асоціації законних прав та інтересів Асоціації або інших членів або рішення судового органу про виключення члена Асоціації.

д) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Асоціації;

е) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Асоціації.

5.17.5. Член Асоціації, який виходить з Асоціації незалежно від причин, не може претендувати на повернення внесків, що сплачені ним раніше.

Вихід Члена Асоціації з Асоціації незалежно від причин не звільняє його від фінансових зобов’язань по відношенню до Асоціації, які виникли до моменту виходу з Асоціації, а також від зобов’язань щодо конфіденційності.

У разі добровільного виходу Члена Асоціації зі складу Асоціації він сплачує встановлені в Асоціації внески у розмірі, що відповідають його статусу та пропорційно розраховуються Виконавчою Адміністрацією Асоціації на дату подання Членом Асоціації відповідної письмової заяви.

У разі примусового виходу Члена зі складу Асоціації з причини виникнення заборгованості зі сплати встановлених в Асоціації внесків такий Член Асоціації зобов’язаний внести суму заборгованості на розрахунковий рахунок Асоціації у десятиденний термін, що починається з дати прийняття Правлінням Асоціації відповідного рішення, а в іншому разі Асоціація залишає за собою право щодо стягнення суми заборгованості у судовому порядку. Датою примусового виходу з Асоціації є дата відповідного рішення Правління Асоціації.

5.17.6. Свідоцтво Члена Асоціації протягом десяти календарних днів з моменту виходу Члена з Асоціації анулюється Виконавчою Адміністрацією Асоціації з внесенням відповідних змін до реєстру Членів Асоціації.

5.17.7. Тимчасове припинення дійсного членства в Асоціації може бути на термін не більше одного року з дати подання письмової заяви та згідно із заявою цього члена за умови гарантованого ним у письмовому вигляді повернення боргу, який виник за період членства компанії в Асоціації, у визначений термін. Відновлення членства в Асоціації відбувається згідно з заявою цього члена за умови одноразової сплати за відновлення членства у розмірі вступного внеску.

5.17.8. Заяви та скарги членів Асоціації щодо рішень Правління, дій Голови та Виконавчої Адміністрації вирішуються виключно Загальними зборами учасників Асоціації.

5.17.9. На період тимчасового припинення та після припинення членства в Асоціації забороняється використання символіки Асоціації, а також Свідоцтва Члена Асоціації, яке має бути повернуте Асоціації на вимогу її Керівних органів.

5.18. Зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації.

5.18.1. Конфіденційною інформацією Асоціації є відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих працівників та Членів Асоціації, які стали їм відомі в результаті роботи або членства в Асоціації, і поширюються (в т.ч. обговорюються, складаються) лише в межах виконання службових обов’язків або на заходах за участю Членів Асоціації.

5.18.2. Не є конфіденційною інформація Асоціації, що офіційно оприлюднена (в т. ч. на рекламних носіях). Конкретний перелік відомостей, які складають конфіденційну інформацію Асоціації, способи та процедури збереження, використання конфіденційної інформації, затверджується Правлінням Асоціації.

5.18.3. Розповсюдження конфіденційної інформації без дозволу її власника є підставою для відшкодування шкоди, завданої таким розповсюдженням.

 1. Статутні органи Асоціації

6.1. Вищим органом управління Асоціації є:

6.1.1. Загальні збори учасників Асоціації (далі – Загальні збори).

6.2. Iншими органами управління Асоціації (далі – керівні органи) є Правління Асоціації, яке очолює Голова Правління, та Виконавча Адміністрація, яку очолює Виконавчий директор Асоціації.

6.3. Консультативними органами Асоціації є Координаційна Рада, профільні комітети, робочі групи та інші органи, що можуть створюватися за рішенням Загальних зборів або Правління.

6.4. Контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія або Ревізор.

6.5. Загальні збори учасників Асоціації.

6.5.1. Загальні збори учасників Асоціації є Вищим органом управління та вищим керівним органом Асоціації, що приймають рішення з будь-яких питань її діяльності.

6.5.2. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

а) прийняття Статуту Асоціації, а також змін та доповнень до нього;

б) вибори членів Правління та Ревізійної комісії;

в) заслуховування звітів Правління, Ревізійної комісії, Виконавчої Адміністрації та прийняття відповідних рішень за ними;

г) визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;

д) розпорядження майном Асоціації;

е) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчих органів Асоціації;

є) розгляд скарг по рішеннях Правління чи діях Виконавчої Адміністрації;

ж) обрання Президії Загальних зборів та членів робочих органів Загальних зборів (президія, лічильна комісія, редакційна, мандатна тощо);

з) затвердження порядку денного, регламенту роботи і повноважень робочих органів Загальних зборів;

і) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісій;

ї) прийняття рішень про перерозподіл повноважень між керівними органами Асоціації.

На розгляд Загальних зборів учасників Асоціації можуть бути винесені й інші питання діяльності Асоціації.

6.5.3. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, для вирішення Правлінню Асоціації.

6.5.4. Загальні збори можуть уповноважити Головуючого на Загальних зборах та Секретаря Загальних зборів учасників Асоціації або Виконавчого директора Асоціації на підписання змін, доповнень до Статуту, нових редакцій Статуту Асоціації. Такі повноваження закріплюються у відповідному протоколі засідання Загальних зборів учасників Асоціації.

6.5.5. На Загальних зборах кожний Член Асоціації має одного повноважного представника, який має також право представляти за довіреностями не більше двох інших членів Асоціації.

6.5.6. Загальні збори учасників Асоціації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні більше половини кількості дійсних членів Асоціації.

6.5.7. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні дійсних членів Асоціації. Кожний дійсний член Асоціації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос Голови зборів або виконуючого його обов’язки є вирішальним.

6.5.8. Рішення про внесення змін до статуту Асоціації, відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації, приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Асоціації.

6.5.9. Рішення про ліквідацію Асоціації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Асоціації.

6.5.10. Головуючим на Загальних зборів учасників Асоціації є Голова Правління Асоціації, або у разі його відсутності чи неможливості виконання своїх функцій – Заступник Голови Асоціації. Секретарем Загальних зборів учасників Асоціації обирається одна з осіб, що входить до складу Правління Асоціації або Виконавчої Адміністрації Асоціації.

6.5.11. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для Членів Асоціації та її статутних органів. Рішення Загальних зборів оформлюються письмово у вигляді протоколу Загальних зборів учасників Асоціації та надсилається усім дійсним Членам та керівним органам електронною поштою на протязі 3-х діб з дня його підписання.

6.5.12. Чергові Загальні збори учасників Асоціації скликаються Правлінням не рідше одного разу на один рік. Члени Асоціації письмово повідомляються про скликання Загальних зборів в порядку, визначеному Правлінням, та про порядок денний не пізніше, ніж за один місяць до дня їх скликання.

6.5.13. Позачергові Загальні збори скликаються або керівними органами Асоціації, або Ревізійною комісією (Ревізором) або за вимогою дійсного члена Асоціації та згодою не менше як 1/5 дійсних членів Асоціації, з метою вирішення невідкладних питань, що виникли у процесі діяльності Асоціації. Члени Асоціації письмово повідомляються про скликання позачергових Загальних зборів в порядку, визначеному Правлінням, та про порядок денний не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дня їх скликання.

6.5.14. Загальні збори учасників Асоціації можуть проводитися дистанційно у режимі відеоконференції, веб-конференції, електронного голосування, голосування бюлетенями тощо. Порядок проведення Загальних зборів учасників Асоціації у таких режимах визначається Правлінням Асоціації. Рішення позачергових Загальних зборів оформлюються та надсилаються відповідно до п.п.6.5.11. Статуту.

6.6. Правління Асоціації.

6.6.1. Правління є постійно діючим колегіальним керівним органом Асоціації у кількості не менш ніж трьох членів Правління. Очолюється Правління – Головою Правління Асоціації. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами учасників Асоціації, а також контроль за діяльністю Виконавчої Адміністрації.

Правління може розглядати та приймати рішення з будь-яких питань, прямо не врегульованих Статутом, які пов’язані з діяльністю Асоціації та не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

6.6.2. Правління розглядає та затверджує призначення на посаду та звільнення з посади кандидатури Виконавчого Директора та Головного бухгалтера Виконавчої Адміністрації, затверджує кандидатури Голів консультативних органів Асоціації, порядок та строки діяльності цих консультативних органів.

6.6.3. Правління обирається Загальними зборами засновників (учасників) Асоціації таємним голосуванням простою більшістю голосів у кількості, що визначається Загальними зборами, строком на три роки з числа повноважних представників підприємств – дійсних членів Асоціації.

6.6.4. Члени Правління достроково припиняють свої повноваження:

а) за власним бажанням;

б) за відповідним рішенням Загальних зборів.

6.6.5. Правління скликається Головою при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Правління письмово сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за тиждень до дня його засідання із зазначенням питань порядку денного.

6.6.6. Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

Кожний член Правління при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Голови, а у його відсутності – Заступника Голови Правління, є вирішальним.

6.6.7. Засідання Правління можуть також проводитися дистанційно у режимі відеоконференції, веб-конференції, електронного голосування, голосування бюлетенями тощо.

6.6.8. Правління встановлює розмір, джерела утворення та використання фондів Асоціації, а також порядок та призначення цільових внесків.

6.6.9. Правління затверджує кошторис та план роботи Асоціації на календарний рік, а також проекти внутрішніх документів та положень Асоціації.

6.6.10. Правління за власною ініціативою або за поданням Виконавчої Адміністрації розглядає питання про участь Асоціації у складі робочих комісій, комітетів, дорадчих та/або консультативних або інших формах діяльності, які утворюються при державних органах, громадських організаціях, інших інституціях та приймає з цього питання відповідне рішення.

6.6.11. Рішення Правління є обов’язковими для Голови, членів Правління, Виконавчого директора Виконавчої Адміністрації та членів Асоціації, якщо вони не суперечать Рішенням Загальних зборів. Рішення Правління оформлюється письмово та надсилається усім дійсним Членам та керівним органам електронною поштою на протязі 3-х діб з дня його підписання.

6.6.12. Члени Правління працюють на громадських засадах та не отримують грошової винагороди. Витрати членів Правління, що пов’язані з виконанням своїх обов’язків, можуть компенсуватись за рахунок Асоціації у розмірах (межах), що передбачені кошторисом витрат.

6.6.12. Правління звітує Загальним зборам про свою діяльність.

6.7. Голова Правління Асоціації:

6.7.1. Обирається та звільняється з посади Загальними зборами таємним голосуванням на альтернативній основі строком на два роки за поданням Правління чи будь-кого з дійсних членів Асоціації.

Голова Правління очолює Правління Асоціації та у своїй діяльності підпорядковується Загальним зборам та Правлінню.

6.7.2. Без доручень діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту з правом підпису договорів.

6.7.3. Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях та органах державної влади.

6.7.4. Представляє Асоціацію у відносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Асоціації у межах компетенції згідно з рішеннями Загальних зборів і Правління.

6.7.5. Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням рішень.

6.7.6. Призначає та звільняє з посади Виконавчого Директора Виконавчої Адміністрації за рішенням Правління.

6.7.7. Надає доручення та контролює діяльність Виконавчої Адміністрації.

6.7.8. Підписує правила та інші внутрішні нормативні документи Асоціації.

6.7.9. Звітує один раз на рік перед Загальним зборам про свою діяльність та діяльність Правління Асоціації.

6.7.10. Заступник Голови Правління Асоціації:

6.7.10.1. Виконує окремі доручення Голови Правління Асоціації.

6.7.10.2. Заступник Голови Правління Асоціації за рішенням Правління Асоціації має право приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Голови Правління Асоціації та Виконавчого директора Асоціації у разі їх відсутності чи неможливості виконання ними своїх повноважень.

6.7.10.3. Заступник Голови Правління Асоціації обирається Головою Правління Асоціації з числа членів Правління.

6.8. Виконавчий директор Асоціації:

6.8.1. Здійснює свою діяльність на основі контракту, який підписує Голова Правління Асоціації або його Заступник.

6.8.2. Укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори, видає доручення, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації у межах повноважень, передбачених Статутом та/або контрактом;

6.8.3. Розпоряджається майном та коштами Асоціації у межах кошторису згідно з рішенням Загальних зборів і Правління Асоціації.

6.8.4. Без доручень діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію з усіх питань її діяльності відповідно до своїх повноважень.

6.8.5. Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи звіти для розгляду Загальними зборами та Правлінням Асоціації.

6.8.6. Подає Правлінню на розгляд та затвердження проекти кошторису витрат на діяльність Асоціації, плану роботи Асоціації на наступний рік, квартальні плани та звіти про їх виконання, а також проекти внутрішніх проектів Асоціації.

6.8.7. Подає на розгляд та затвердження Правління не пізніше двох місяців після закінчення останнього фінансового року баланс, проект кошторису адміністративно-господарських витрат, а також загальний звіт.

6.8.8. Подає на розгляд та затвердження Правління проект штатного розкладу, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок співробітникам Виконавчої Адміністрації.

6.8.9. Керує поточною діяльністю Виконавчої Адміністрації та інших, підпорядкованих йому підрозділів Асоціації.

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчої Адміністрації, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно з діючим законодавством України, вживає заходи щодо заохочення працівників Виконавчої Адміністрації і накладає на них стягнення.

6.8.10. Розподіляє обов’язки між працівниками Виконавчої Адміністрації, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Виконавчої Адміністрації.

6.8.11. Звітує один раз на рік перед Загальним зборам про роботу Виконавчої Адміністрації.

6.8.12. Бере участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах учасників Асоціації, роботі Правління Асоціації та, за необхідності, інших органах управління Асоціації.

6.8.13. Здійснює будь-які інші функції, необхідні для виконання завдань Асоціації, за винятком функцій, які згідно зі Статутом відносяться до компетенції Загальних зборів, Правління Асоціації та інших органів управління Асоціації.

6.8.14. Виконавчий директор Асоціації та інший персонал Виконавчої Адміністрації Асоціації займають оплачувані посади та можуть працювати на постійній, тимчасовій або сумісницькій основі.

 1. Ревізійна комісія або Ревізор Асоціації

7.1. Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчої адміністрації Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів здійснює Ревізійна комісія. Ревізійна комісія може бути як одноособовим органом (Ревізор) так і колегіальним органом  у складі з трьох осіб (Ревізійна комісія), яка створюється у разі, якщо кількість дійсних Членів Асоціації складатиме на момент обрання Ревізора або Ревізійної комісії не менш ніж 5 (п’ять) Членів Асоціації. Члени Ревізійної комісії або Ревізор обираються Правлінням Асоціації на 2 роки відкритим голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.

Ревізійна комісія або Ревізор один раз на рік звітує про результати своєї діяльності перед Загальними зборами учасників Асоціації.

7.2. Ревізійна комісія або Ревізор зобов’язана:

7.2.1. Здійснювати перевірку виконання Виконавчою Адміністрацією рішень Загальних зборів, Правління Асоціації.

7.2.2. Перевіряти річний баланс Асоціації та інші фінансово-бухгалтерські документи.

7.2.3. Повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.

7.3. Членами Ревізійної комісії та Ревізором не можуть бути представники Членів Асоціації, які є членами керівних та/або виконавчих органів.

7.4. Витрати членів Ревізійної комісії або Ревізора, що пов’язані з виконанням своїх обов’язків, можуть компенсуватися Асоціацією в межах, передбачених кошторисом.

7.5. Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчої Адміністрації Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів може здійснювати на договірних засадах незалежний перевіряючий (незалежна аудиторська організація) відповідно до рішення Загальних зборів або Правління Асоціації. 

 1. Координаційна Рада Асоціації

8.1. Координаційна Рада є консультативно-дорадчим органом Асоціації, який діє з метою координації та підвищення ефективності діяльності Асоціації.

8.2. Кількісний склад Координаційної Ради визначається Правлінням Асоціації.

8.3. У своїй діяльності Координаційна Рада керується цим Статутом та іншими внутрішніми документами Асоціації.

8.4. Члени Координаційної Ради призначаються Правлінням на 2 (два) роки з числа членів Асоціації, кількість яких на момент обрання Ради повинна складати не менш ніж 4 дійсних Членів Асоціації. Кандидати у Члени Координаційної Ради повинні мати особливі досягнення у справі розвитку морського агентування або морської галузі України в цілому та/або надають значну організаційну або іншу підтримку діяльності Асоціації. Голова Координаційної Ради обирається Координаційною Радою з числа її членів і на строк дії її повноважень.

8.5. Чергові засідання Координаційної Ради проводяться не рідше одного разу на півроку за ініціативою будь-кого з членів Координаційної Ради або Членів Правління Асоціації. Порядок та місце проведення наступного засідання визначається на поточному засіданні Координаційної Ради шляхом голосування.

8.6. До функцій Координаційної Ради входить:

8.6.1. здійснення обговорення та формулювання основних проблем розвитку та діяльності морського агентування в Україні та надання порад та рекомендацій Правлінню щодо їх вирішення;

8.6.2. ініціювання на Загальних зборах та засіданнях Правління Асоціації розгляду будь-яких питань, що мають важливе значення для ефективної діяльності Асоціації;

8.6.3. здійснення інших дій щодо консультативної та методичної підтримки Асоціації;

8.6.4. Координаційна рада Асоціації підзвітна Загальним зборам та/або Правлінню Асоціації. 

 1. Облік і звітність Асоціації

9.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

9.2. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

9.3. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає обговоренню та затвердженню його результатів на засіданні Правління Асоціації. Виконавча Адміністрація після затвердження звіту Правлінням інформує через веб-сайт Асоціації або іншим способом, визначеним Правлінням, членів Асоціації про результати фінансово-господарської діяльності Асоціації за рік.

9.4. Асоціація надає необхідні звітні матеріали в податкову інспекцію та інші органи, що здійснюють функції державного контролю за суб’єктами підприємницької діяльності.

9.5. Діловодство здійснюється державною мовою, а у випадках, коли це не заборонено законодавством – російською та/або англійською мовами. За необхідності діловодство може здійснюватися на договірних умовах третьою особою у відповідності до чинного законодавства України.

9.6. Асоціація забезпечує належне зберігання статутних, реєстраційних, дозвільних документів, правил, інструкцій, протоколів Загальних зборів учасників Асоціації, засідань Правління Асоціації, річної фінансової звітності, документів бухгалтерського обліку, документів фінансової звітності, що подаються відповідним державним органам, всіх видів договорів (угод, контрактів тощо), печаток, штампів тощо відповідно до вимог законодавства України. Зазначені документи зберігаються за місцезнаходженням Асоціації. Відповідальність за збереження документів покладається на Виконавчого директора Асоціації.

9.7. Асоціація забезпечує належну передачу для зберігання у архіві документів тривалого зберігання відповідно до вимог чинного законодавства України.

 1. Реорганізація і ліквідація Асоціації

10.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів учасників Асоціації, а також за рішенням суду або господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. У разі ліквідації Асоціації:

10.2.1. Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний Член Асоціації;

10.2.2. Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов’язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Асоціації. Ліквідаційна комісія вживає заходи щодо оплати боргів Асоціації третім особам, а також її Членам, складає ліквідаційний баланс і представляє його органу, що її призначив.

10.2.4. У разі визнання Асоціації банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Асоціації визначаються згідно з чинним законодавством України.

10.2.5. Майно Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, розподіляється згідно з вимогами чинного законодавства щодо неприбуткових організацій, а саме: у разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.2.6. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Асоціації. У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.

10.2.7. Асоціація припиняє свою діяльність з дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації та розгляду скарг

11.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені членом (членами) Асоціації.

11.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління або його заступника подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

11.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – подається до Голови Правління або до його заступника, які зобов’язані розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління або його заступником – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

11.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Асоціації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

11.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

11.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Асоціації (групи членів Асоціації).

11.2.2.  Створено перешкоди для здійснення членом Асоціації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

11.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Асоціації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність. 

 1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту Асоціації

12.1. Зміни та доповнення до цього Статут приймаються Загальними зборами учасників Асоціації в порядку, визначеному у Статуті, та оформлюються у вигляді протоколу.

12.2. Про зміни, які відбулися в статутних документах, Асоціація повідомляє суб’єкт державної реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.